Verkoopvoorwaarden

 

Art.      1              De door SVN-SYSTEMS/POORTAUTOMATISATIE.EU aanvaarde bestellingen zijn slecht verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging via fax of e-mail.

Art.      2              In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 35% van de waarde van de bestelling verschuldigd. Voor de klant bestelde goederen die niet standaard in voorraad zijn worden nooit teruggenomen. Bij het terugsturen van een artikel door de klant, staat de klant steeds in voor de retourkosten en eveneens de verzendkosten gemaakt door SVN-SYSTEMS poortautomatisatie ook al betaalde de klant bij de oorsponkelijke bestelling geen verzendkosten. Voor België bedraagd dit 7,00euro en voor andere EU landen 15,00euro. Wanneer een bestelling deels geretourneerd worden met als gevolg een lager orderbedrag dan 100,00euro, zullen de bestelkosten van 25,00euro excl.btw en verzendkosten verrekend worden.

Art.      3              De levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Bij vertraging in de levering heeft men recht noch op een schadevergoeding noch op een ontbinding van de overeenkomst.

Art.      4              Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zicht niet verder uit den deze van onze leveranciers.

Art.      5              De goederen worden, tenzij anders bepaald, voor de rekening van de koper. Elke verzending is verzekerd.

Art.      6              Indien de koper de goederen niet afhaalt of accepteert op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 5 werkdagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Art.      7              De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling, geschiedt op risico van de koper.

Art.      8              Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat er enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art.      9              Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art.      10            Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 5 werkdagen na de levering en alleszinds het gebruik of de voortverkoop van goederen.

Art.      11            Het protest tegen de factuur of de erin vervatte prestaties dienen schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 5 werkdagen factuurdatum. Men wordt steeds verzocht de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Art.      12            Alle facturen zijn contant betaalbaar te Geel, via Paypal of Overschrijving.

Art.      13            Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidintrest verschuldigd ten oplopen van 10% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 25 Euro) als schadebedding omwille van het feit dat het bedrag dient ingevorderd te worden via juridische en/of gerechtelijke weg, en dit in toepassing van de artikels 1151 en 1229 van het Gerechtelijk Wetboek. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inkomsten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Art.      14            Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Art.      15            Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze eigendom van SVN-SYSTEMS. In afwijking van artikel 1583 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het eigendomsrecht over de verkochte goederen slechts aan de verkoper overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs. Het risico gaat echter over de koper van bij het afsluiten van het contract.

Art.      16            Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de vrederechter van Geel en de rechtbank van Turnhout belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkreglement. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopvoorwaarden en vervangt alle hiermede strijdige bevoegdheidsclausules.

 

Art.      17            De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Eveneens zijn terugbetalingen van retouren niet mogelijk, hiervoor zal een tegoedbon opgemaakt worden die 1 jaar geldig is. De verzendkosten van een retourbestelling zijn steeds ten laste van de koper zoals eveneens een terugnamekost van 10%. Voor alle bestellingen lager dan 100,00euro excl.btw zullen er 25,00euro bestelkosten aangerekend worden.

 

Art.      18            Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebruikelijke eigen algemene voorwaarden van de klant.